Intro

Het Haaksbergerveen, ruim 600 hectare groot, is één van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. Samen met het (over de Duitse grens gelegen) Ammeloër Venn (70 ha groot) en onder meer het Aamsveen en het Witte Veen maakt het Haaksbergerveen deel uit van de restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. In het kader van de Ecologische hoofdstructuur tracht men deze natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten.

Het Haaksbergerveen bestaat voor een groot deel uit een deels vergraven hoogveengebied. Het ontstaan daarvan werd bevorderd doordat onder dit gebied op zo'n 4 tot 7 meter diepte een schotelvormige en voor water slecht doorlaatbare keileemlaag ligt. Daardoor wordt het water hier goed vastgehouden.

Geschiedenis

Halverwege de 19e eeuw, na de opheffing van de Marken, werd het veen in vele kleine snippertjes verdeeld en verkocht aan de boeren in de omgeving, die er op kleinschalige wijze hebben verveend. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is het veen door de regering vrijwel zonder vergoeding onteigend om te dienen als werkverschaffingsobject voor werklozen. De oorlog heeft de ontginning echter onmogelijk gemaakt. Omdat het Rijk vond dat onteigend land niet kon teruggegeven ontstond veel kwaad bloed bij de boeren. Tussen 1952 en 1956 heeft de Overijsselse Ontginningsmaatschappij nog 300 ha ontgonnen als een van de laatste grote ontginningen in Nederland. Het restant van ca 500 ha vormt het huidige natuurreservaat Haaksbergerveen. In 1959 vond een rampzalige brand plaats.

Betrokkenheid

Staatsbosbeheer streeft naar een grotere betrokkenheid tussen de gebruikers en zijn terreinen. Er is een evenwicht gezocht tussen het gebruik van de recreant en dat van de natuur. Samen met de gebruikers en bewoners heeft men besloten op de hoge zandruggen wegen en paden aan te leggen. Ruiters en menners maken veelvuldig van deze nieuwe route gebruik, fietsers hebben hun eigen paden zodat zij elkaar niet storen. Verder zijn er in het veen diverse mooie wandelroutes en is er een 500 meter lang 'vlonderpad' over het natte veen aangelegd. Het Haaksbergerveen is een nat gebied, waterdichte schoenen zijn aan te bevelen en in de maanden juli-augustus is een anti-muggen lotion beslist noodzakelijk!